Etiske retningslinjer i FIF Atletik og Motion


 

FIF, som organisation, støtter og efterlever Team Danmarks etiske kodeks for konkurrence idræt:


 


Alle aktive i klubben, atleter, trænere, bestyrelse og forældre støtter endvidere de nedenfor nævnte specificerede regler for god adfærd i klubben:

 

 • Vi taler altid sammen i en god tone med respekt for hinandens forskelligheder.
 • Vi taler ikke nedsættende om andre hverken klubkammerater, konkurrenter, trænere, dommere, forældre eller andre vi omgås.
 • Alle føler sig trygge ved omgangstonen og vi taler altid i et pænt og ordentligt sprog.
 • Vi har respekt for det enkelte individ. 
 • Vi respekterer og efterlever klubbens retningslinjer både som træner og atleter.
 • Vi respekterer og efterlever hinandens og vores definerede roller i klubben.
 • Vi har respekt for vores forskellige grænser og giver altid hinanden plads.
 • FIF har nultolerence i forhold til mobning under enhver form.
 • Vi har respekt for hinandens forskellige politiske, religiøse eller seksuelle præferencer.

 

 

Alkohol:

Under 18 år:

 • Der må ikke indtages alkohol i forbindelse med træning, træningslejr, holdture, arrangementer, klubfester eller til stævner. Al indtagelse af alkohol i klubregi er ikke tilladt.
 • Man må gerne deltage i klubarrangementer hvor unge over 18 år indtager alkohol, så længe man ikke selv gør dette.
 • Enhver form for indtagelse i forbindelse med ovennævnte sanktioners af klubben. Det kan være lige fra en advarsel, udelukkelse fra træning/stævner i en periode til direkte bortvisning, hjemsendelse eller udmeldelse af klubben.
 • Der vil i sagens natur ske underretning til forældre såfremt indtagelse af alkohol afdækkes, ligesom disse vil få forelagt klubbens sanktioner i den konkrete sag.

Over 18 år:

 • Der må ikke indtages alkohol i forbindelse med træning, stævner og lignende. Dette kan dog undtages, hvis det er en del af selve det officielle program. 
 • Man må ikke møde påvirket op til træning, stævne eller nogen som helst anden anledning i klubregi.
 • På klubture og træningslejre må der ikke indtages alkohol så det på nogen som helst måde kan virke forstyrrende på atleter, der senere skal i konkurrence eller præstere.
 • Man må ikke tilskynde klubbens atleter under 18 år til indtagelse af alkohol og bør indberette dette hvis det observeres.
 • Overtrædelse af disse regler sanktioneres som for unge under 18 år.
 • Samme regler og sanktioner gælder for alle i klubben såfremt der i enhver form for klubregi indtages drikke, piller, eller ryges ulovlige stoffer undergivet lov om euforiserende stoffer eller narkotikalovgivningen.

 

Rygning:

Formål: Tobaksfri forening indføres for at undgå at børn og unge begynder at ryge, fordi de ser andre brugere i foreningen eller besøgende ryger. 

FIF vil tage ansvar for:

 • At sikre rammer, der fremmer børn og unges sundhed og trivsel, herunder beskytte dem mod rygestart og passiv rygning (tobaksforurenet røg.
 • At alle idrætsfaciliteter er røgfri – både ude og inde.
 • At træning og andre aktiviteter i foreningen er røgfri for brugere og besøgende.
 • At der ikke er salg af tobak i cafeterier eller kiosker, der ligger i forbindelse med idrætsfaciliteter.
 • At ovenstående gælder på alle foreningens faciliteter og både ude og inde.


Politikken gælder både cigaretter og anden tobak, herunder e-cigaretter, snus og vandpiber.

Røgfri forening: Røgfri forening betyder, at hverken børn, unge, trænere, forældre, frivillige, medarbejdere, ledere eller tilskuere må ryge i forbindelse med idræt eller anden foreningsaktivitet. 

Vi vil adskille idræt og rygning, så:

 • Der ikke sælges cigaretter, e-cigaretter, snus eller vandpibe i regi af foreningen.
 • Officiel presse-, promoverings-, dokumentations- og kommunikations materiale for samtlige foreningsaktiviteter ikke indeholder tobaksrøg, cigaretter, e-cigaretter, snus, vandpibe eller symboler, der synliggør eller promoverer rygning.
 • Det gælder også sociale medier, video, foto, blogindlæg mv.
 • Trænere, ansatte og ledere undlader at ryge fordi det er en del af deres ansættelseskontrakt.
 • Vi modtager ikke økonomisk støtte, naturalier eller anden form for direkte eller indirekte støtte fra tobaksindustrien, tobaksrelaterede organisationer, herunder virksomheder og organisationer relateret til e-cigaretter, snus eller vandpibe.


Hvis der bliver røget

Bliver der røget, så er der flere måder at håndtere det på, eksempelvis:

 • At bruge de samme sanktioner, som vi ellers gør, fx ved alkohol.
 • At tage en samtale med forældre og træner.
 • Betale til bødekasse.

 

Doping:

 • Klubben vil lejlighedsvis forsøge at oplyse omkring gældende bestemmelser, som der elles kan linkes til via hjemmesiden.
 • Det forventes at alle klubbens medlemmer sætter sig ind i og har kendskab til gældende regler for ulovlige dopingstoffer. 
 • Der henvises til den forbindelse til Antidoping Danmarks hjemmeside, hvor regler og lister er grundigt beskrevet og opdateret.
 • Er man i behandling med stoffer fra dopinglisten, er det vigtigt at klubben gøres opmærksom på dette, og at man efterfølgende hurtigst muligt indhenter en dispensation (TUI) til brugen.
 • Er man i tvivl, kan der altid rettes henvendelse til antidoping Danmark for vejledning (https://www.antidoping.dk/).
 • Det anbefales, at atleter over 18 år gennemgår E-learnings kurset ”I Run Clean”  (https://www.irunclean.org/selectlanguage) og får gennemførsel registreret i klubben.
 • FIF tager kraftigt afstand for enhver indtagelse af ulovlige dopingmidler og en bevidst overtrædelse af reglerne vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra klubben samt alle noterede klubrekorder og resultater fjernet fra listen, ligesom klubben forbeholder sig retten til at eventuel elitestøtte tilbagebetales.
 • Samme sanktioner gælder for trænere eller andre personer, som enten hjælper eller tilskynder atleter til brug af ulovlige dopingstoffer.
 • Atleter, trænere og ledere som tidligere er straffet for brug eller hjælp til brug af ulovlige dopingmidler har ikke adgang til træning i og hos FIF. 

 

Krænkelsespolitik:

FIF skal være et trygt sted at træne, ligesom forældre trygt skal kunne sende sine børn til træning, på klubtur, træningslejr og andre arrangementer i og med klubben.

 

Det er helt OK at fejre et godt resultat med en krammer, high five eller lign. også på tværs af køn og mellem træner og atlet uanset alder. Dette gælder også hvis nogen har behov for trøst. Det er helt naturlig menneskelig adfærd. Det skal dog respekteres såfremt nogle føler dette som en overskridelse af deres grænse.

 

Et nej eller en afvisning kan vises på mange måder, men man bør aldrig være i tvivl. Enhver tvivl kommer den måske krænkede til gode og en uforbeholden undskyldning bør straks gives.

 

Hvis man bliver udsat for krænkende adfærd eller oplever andre blive udsat for krænkende adfærd, bør der snarest rettes henvendelse til en træner eller anden myndighedsperson i klubben, som øjeblikkeligt iværksætter tiltag med henblik på at stoppe den krænkende adfærd. Dette vil typisk være henvendelse til bestyrelsen som uden ophold vurderer krænkelsens karakter og beslutter om det kan klares internt eller skal videregives til rette myndighed.

 

I tilfælde af krænkelse tager bestyrelsen straks fat i den krænkede og dennes forældre (hvis under 18 år).

 

 

Spiseforstyrrelser

FIF passer på sine atleter og er opmærksomme på eventuel adfærd som kan vise tegn på en spiseforstyrrelse.


Der er typisk tre former for spiseforstyrrelse:


Anoreksi:

Kendetegnet ved en frygt for at tage på og et stort ønske om at tabe sig. De undgår oftest at spise og er overdrevet fysisk aktive for at øge kalorieforbrændingen.

Bulimi:

Kendetegnet ved et tab af kontrol over spisning, der fører til overspisning og er efterfulgt af kompenserende adfærd i form af fx opkastning, restriktiv spisning eller misbrug af afføringsmidler.

BED:

Kendetegnet ved tvangsmæssige overspisninger efterfulgt af en stor skam- og skyldfølelse uden kompenserende adfærd.

 

Typiske generelle adfærdsmæssige tegn på spiseforstyrrelse kan være:

 • Overoptagethed på mad.
 • Undlader typisk spisesituationer/spiser alene.
 • Utilfredshed med egen krop.
 • Stor fokus på mad og vægt.
 • Manglende energi.
 • Træthed.
 • Tristhed grænsende til depression.
 • Koncentrationsbesvær.
 • Forstoppelse, mavepine.
 • Hovedpine og svimmelhed.
 • Og meget meget mere …….

 

Alle trænere i FIF skal læse og sætte sig ind i Team Danmarks anbefalinger omkring spiseforstyrrelser:

FIF gennemgår disse tegn med alle nye trænere, ligesom reglerne med jævne rum tages op i trænersammenhæng så det sikres, at vi altid er opmærksomme på udfordringen.

Ved mistanke om spiseforstyrrelse rettes der henvendelse til træner, som forelægger sin vurdering for bestyrelsen.

Bestyrelsen og træner tager ved mistanke om spiseforstyrrelse stilling til, hvorvidt der skal tages en snak med atlet/forældre, så der kan iværksættes initiativer/behandling hurtigst muligt.

Bestyrelse/træner rådgiver atlet/forældre om hvor der kan rettes henvendelse til for videre rådgivning/behandling.

 

 

 

Nyheder

Vores sponsorer