Deltagelse i stævner/løb: 

Klubdragt:

Det er forudsætning for deltagelse i stævner/løb, udvalgt af klubben, at man stiller op i klubdragt. I løb, hvor resultater ikke skal godkendes af Dansk Atletik Forbund (DAF), kan man frit vælge nuværende eller tidligere klubdragt(er). Dette betyder, at atleter i atletik-afdelingen, til enhver tid, skal stille op i nugældende klubdragt.


Motionsafdelingen: 

Motionsudvalget udvælger årligt minimum 6 løb, som medlemmer af motionsafdelingen kan deltage i. Der kan forekommende delvis egenbetaling til de enkelte løb.  

Ved manglende fremmøde til start, hvor FIF helt eller delvist har betalt startgebyr, efterfaktureres medlemmet for startgebyret eller forskellen mellem startgebyret og egenbetalingen, af klubben. Dette gælder uanset årsagen til manglende fremmøde. Såfremt startnummer overdrages til andet medlem af FIF, overgår forpligtelsen til at stille til start, til denne person. Startnummer til disse løb kan ikke overdrages til andre end medlemmer af FIF.  


Atletikafdelingen: 

Stævnegebyr: 

Ved tilmelding til stævner, med primær deltagelse af medlemmer fra Ungdomsafdelingen, hvor FIF betaler for startgebyrer, er der en brugerbetaling på dkr. 40,- pr. stævne, der skal betales ved tilmelding. Alle former for DM, herunder Østdanske mesterskaber, er undtaget for denne regel.  

DNS (did not show): 

Ved manglende fremmøde til start på tilmeldt øvelse, hvor FIF har betalt startgebyr, efterfaktureres medlemmet for startgebyret af klubben. Dette gælder uanset årsagen til manglende fremmøde.  

Stævner:

Stævnetilmelding kan alene foretages af klubben centralt og alene til de stævner der er udvalgt af klubben. Der forefindes en liste for ungdomsafdelingen på hjemmesiden, der er udarbejdet af trænere og Ungdoms- og Stævneudvalget i samarbejde. Der forefindes en liste for senior-/masters-afdelingen (såfremt denne besluttes udarbejdet af trænere og Seniorudvalget i samarbejde). Årsagen til dette er begrundet i risikoen for dommer- og hjælpetjanser samt reducering af administrative byrder for klubbens frivillige. Listerne, der revideres én gang årligt, er udarbejdet med udgangspunkt i følgende, ikke prioriterede, parametre: 

  • at der er en bred stævnerække for alle aldersgrupper. 
  • at der er sikret trænerbemanding til alle stævner.  
  • at stævnerne er relevante og giver sportslig mening.  
  • at omkostningen holdes indenfor klubbens økonomiske rammer.  

Senior, deltagelse i DM:

Deltagelse i alle typer af individuelle konkurrencer, kategoriseret som DM og arrangeret af DAF, forudsætter personlig udtagelse af den sportslige sektor, dvs. trænerne. Det primære udtagelseskriterie, er de specifikke ranglisteplaceringer pr. disciplin, herunder i de specifikke aldersklasser. Udgangspunktet for udtagelse er en ranglisteplacering blandt de 24 bedste. Udtagelse beror dog, i alle tilfælde, på en individuel vurdering. Senioratleter der ikke opfylder denne ranglisteplacering kan dog, såfremt medlemmet  selv finansierer alle udgifter, bortset fra startgebyrer, deltage i alle former for individuelle DM konkurrencer, såfremt denne deltagelse godkendes af egen træner, med udgangspunkt i en sportslig vurdering. 

Deltagelse i alle typer af hold-konkurrencer, kategoriseret som DM og arrangeret af DAF, forudsætter personlig udtagelse af den sportslige sektor, dvs. trænerne. Det primære udtagelseskriterie, er det potentielle individuelle sportslige bidrag til holdets  samlede præstation, men beror, i alle tilfælde, på en individuel vurdering.  

Mellem/lang Elite:

Medlemmer på Mellem/lang Elite-holdet, kan deltage i op til tre af månedens løb, arrangeret af Motionsudvalget pr. kalenderår. Deltagelse vil ske under identiske vilkår med Motions-afdelingens medlemmer.  

Ungdomsafdelingen: 

Der er, af sportslige og økonomiske årsager, fastsat et maksimalt antal starter/øvelser pr. dag pr. atlet på 3 starter/øvelser plus evt. stafet.  


Bestyrelsen kan, til enhver tid, ændre denne politik omkring deltagelse i stævner/løb,  under hensyntagen til klubbens overordnede økonomi.

(Revideret af bestyrelsen den 7. april 2019)Nyheder

Vores sponsorer