Foreningens navn, formål og hjemsted m.v:


§ 1

Foreningens navn er ”FIF Atletik og Motion”.

Foreningen er stiftet den 24. februar 1913 og har hidtil fungeret som en afdeling af Frederiksberg Idrætsforening. Fra 23. april 2015 fungerer foreningen som en selvstændig forening.

Foreningens mærke er FIF og klubdragten er hvid og blå med FIF-logo.

 

§ 2

Foreningens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke atletik og motion.

 

§ 3

Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune.

 

§ 4

Foreningen er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund, Dansk Atletikforbund samt Frederiksberg Idræts-Union.

 

 

Foreningens medlemmer:

 

§ 5

Som aktivt eller passivt medlem kan optages enhver, der har interesse for foreningen.

Indmeldelse samt udmeldelse skal ske elektronisk via klubmodul på fifatletik.dk. For medlemmer der ikke er fyldt 18 år ved indmeldelsen, foretages indmeldelse og udmeldelse af forældre/værge i klubmodul.


Udmeldelse kan ske til betalingsperiodes udløb.

 

§ 6

Kontingent fastsættes på foreningens generalforsamling.

Det er medlemmets ansvar at kontingentet betales rettidigt. Dette gælder også for vedligeholdelse af eventuelle ændringer i kortdata for det betalingskort der tilknyttes medlemsprofilen, såsom overskredet udløbsdato eller spærring. Ved manglende betaling ophører medlemskabet. I særlige tilfælde har bestyrelsen mulighed for at dispensere for dette.

 

 

Foreningens ledelse:

 

§ 7

Foreningens opgaver varetages af:

 1. Generalforsamlingen
 2. Bestyrelsen
 3. De stående udvalg

 

 

Generalforsamlingen:

 

§ 8

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes en gang om året inden tre måneder efter udløbet af foreningens regnskabsår.

Ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes efter beslutning af bestyrelsen og skal afholdes, når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom over for foreningens formand med angivelse af dagsorden for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen, der afholdes på Frederiksberg, indkaldes skriftligt af foreningens formand med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige, formandsberetning regnskab, kontingent og budgetter samt eventuelt indkomne forslag.

 

§ 9

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Foreningens formand aflægger beretning
 3. Foreningens kasserer fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Foreningens kasserer fremlægger til godkendelse justeret budget for indeværende regnskabsår og budget for det efterfølgende regnskabsår, herunder forslag til kontingentsatser.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
 8. Eventuelt
   

Alle valg gælder for to år. 


I ulige år vælges formand, sekretær, en revisor og en revisor suppleant, samt 1-2 menige bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges næstformand, kasserer, en revisor og en revisor suppleant, samt 3-5 menige bestyrelsesmedlemmer.

 

Besættelse af vakante stillinger i bestyrelsen kan kun ske ved ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. 

 

§ 10

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

§ 11

Generalforsamlingen ledes af en for forsamlingen valgt dirigent. Denne afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåde.

Beslutninger tages ved simpelt flertal, idet der dog ved afgørelse af følgende spørgsmål kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor:

 1. Beslutning om foreningens ophævelse, jfr. § 20
 2. Beslutning om udelukkelse af et medlem, jfr. § 16
 3. Beslutning om udnævnelse af æresmedlemmer, jfr. § 17
 4. Beslutning om ændring af vedtægterne, jfr. § 21

Passive medlemmer har taleret, men ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Stemmeret har alle aktive medlemmer over 16 år. For medlemmer under 16 år overgår stemmeretten til en forælder eller værge. 

For at have stemmeret skal man have været medlem i mindst 3 måneder før generalforsamlingen

Stemmeretten kan kun udøves personligt.

 

 

Bestyrelsen:

 

§ 12

Den daglige ledelse af foreningen varetages af bestyrelsen, der vælges på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen består af:

 1. Formand
 2. Næstformand
 3. Kasserer
 4. Sekretær
 5. Minimum 3 og op til 5 menige medlemmer

 

§ 13

Bestyrelsen afholder møde, så ofte et bestyrelsesmedlem begærer det.

Møderne indkaldes af formanden, der også leder møderne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal.

Hver af bestyrelsens medlemmer har en stemme, og stemmeretten kan kun udøves personligt.

I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Næstformanden træder i formandens sted, når denne er forhindret

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 14

Kassereren forestår foreningens regnskab.

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Regnskabet revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer.

Senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb skal kassereren aflevere udkast til årsregnskab til foreningens revisorer til revision.

 

§ 15

Sekretæren fører referat over det på generalforsamlingerne og bestyrelsesmøderne passerede. Referat af generalforsamlingen godkendes af bestyrelse samt af den af den valgte dirigent. Referatet fra generalforsamlingen udsendes på mail til medlemmerne, senest en uge efter førstkommende bestyrelsesmøde fra generalforsamlingens afvikling

Referat af bestyrelsesmøde godkendes senest en uge efter bestyrelsesmødets afvikling, hvorefter referatet lægges på klubbens hjemmeside.

 

 

Særlige bestemmelser:

 

§ 16

Når særlige forhold giver anledning dertil, kan en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling udelukke et medlem efter indstilling fra bestyrelsen.

Den pågældende skal indkaldes skriftligt til generalforsamlingen med angivelse af grunden til indkaldelsen, og medlemmet skal have lejlighed til at fremføre sit forsvar.

Et medlem, der er blevet udelukket, kan kræve spørgsmålet prøvet på den førstkommende ordinære generalforsamling, hvor han skal have lejlighed til personligt at redegøre for sagen.

Til fuldgyldig beslutning om udelukkelse kræves, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Et medlem, der er udelukket, kan kun genoptages i foreningen efter godkendelse af en ordinær

generalforsamling.

Nærværende bestemmelse gælder ikke, hvor udelukkelsen er sket på grund af kontingentrestance m.m., jfr. § 6

 

§ 17

En ordinær generalforsamling kan udnævne æresmedlemmer efter bestyrelsens fastsatte regler herom.

 

§ 18

Foreningen tegnes af formanden i forbindelse med et andet medlem af bestyrelsen.

 

§ 19

Foreningen er indehaver af domænenavnet www.fifatletik.dk

 

§ 20

Foreningens opløsning kan besluttes af en ordinær generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen, og til gyldig beslutning om opløsning kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og at mindst 2/3 heraf stemmer for forslaget.

Skulle der ikke være mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer til stede, men forslaget opnår tilslutning fra mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer, kan forslaget behandles på en dertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor det kan vedtages med simpelt flertal.

Ved beslutning om foreningens opløsning skal det samtidig vedtages, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue.

 

§ 21

Forandring i disse vedtægter kan ske på en ordinær generalforsamling. Til gyldig vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

 


 

Vedtaget på Frederiksberg Idræts Forenings (FIF) ordinære repræsentantskabsmøde den 23. april 2015 med ændringer foretaget på generalforsamlingen den 23.marts 2023.

 Nyheder

Vores sponsorer